Kodukord


LASTEAED ON AVATUD E-R  kell 7.30 - 18.00
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni 15.00

PÄEVAKAVA 
07.30 - 08.45   Laste vastuvõtt ja valiktegevused
08.45 - 09.00  Hommikuring
09.00 - 09.30  Hommikusöök
09.30 - 12.00   Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused ning mängud toas ja õues 
12.15 - 12.45       Lõunasöök
12.45 - 15.00     Unejutt ja puhkeaeg
15.00 - 15.30     Ärkamine ja valiktegevused
15.30 - 16.00     Õhtusöök
16.00 - 18.00    Mäng toas või õues, kojuminek


KODUKORD           
Kinnitatud direktori kt. 03.09.2018 käskkirjaga nr 1-3/1 Kooskõlastatud pedagoogilise nõukoguga  23.08.2018             
SISUKORD
1. Üldsätted
2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
4. Turvalisuse tagamine 
1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 
2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele
.2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.
2.5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil Sipa rühm – 53804407, Laukna rühm – 53742069.
2.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal (7:30-18:00)järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 min peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.7. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Sipa rühma kontaktid – tel 53804407, e-mail: sipalasteaed@gmail.comLaukna rühma kontaktid – tel 53742069, e-mail: lauknalasteaed@gmail.com
 3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid (sealhulgas vitamiinid, toidulisandid jmt) Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga
3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
3.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt ja kindlasti vahetuspesu)
.3.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu
3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
3.14. Lasteaia direktor või teda asendav isik teatab telefoni teel või e-kirjagaTerviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.
4. Turvalisuse tagamine
4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.4.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal
4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides
.4.10. Õppekäik on alati eelnevalt kooskõlastatud direktoriga ja õppekäigust teavitatakse alati ka eelnevalt lapsevanemaid.
4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel uksed, et tagada laste turvalisus.
4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.13. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lastele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia personali poolt vastavalt hädaolukorrale.
4.18. Lapsed ja lasteaia töötajad juhinduvad oma käitumises headest kommetest ja tavadest
4.19. Laps käitub eakohaselt, peab lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumise eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest,  hoiab puhtust ja korda.
4.20. Lapse, vanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tõkestatakse edasine sobimatu käitumine kasutades selleks pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid, vajadusel pöördutakse politsei poole.