Hoolekogu


Lasteaia hoolekogu on koolieelse lasteasutuse seaduse järgi alaliselt tegutsev or­gan, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvide­le ning teha sellesuunalist koos­tööd lasteasutuse personaliga.  

Sipa- Laukna lasteaia hoolekogusse kuulub Kurepesa rühmast kaks lapsevanema esindajat ning Laukna rühmast kaks lapsevanema esindajat. Lisaks kuulub hoolekogusse lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud kummastki majast üks õpetajate esindaja ning valla volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja.

Märjamaa valla haridusastutuste hoolekogu kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017057?leiaKehtiv