Hoolekogu


Lasteaia hoolekogu on koolieelse lasteasutuse seaduse järgi alaliselt tegutsev or­gan, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvide­le ning teha sellesuunalist koos­tööd lasteasutuse personaliga.  

Sipa- Laukna lasteaia hoolekogusse kuulub Kurepesa rühmast kaks lapsevanema esindajat ning Laukna rühmast kaks lapsevanema esindajat. Lisaks kuulub hoolekogusse lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud kummastki majast üks õpetajate esindaja ning valla volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja.

Märjamaa valla haridusastutuste hoolekogu kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017057?leiaKehtiv


Hoolekogu koosseis:

SIIM KLEBERG   Linnupesa rühmlapsevanemate esindaja
TIIA REHELinnupesa rühmlapsevanemate esindaja
KATRIN EINLINGLinnupesa rühmõpetajate esindaja
KAILI KONTKurepesa rühmlapsevanemate esindaja
JANNE JAKIMAINENKurepesa rühmlapsevanemate esindaja
SIRJE VILJASTU Kurepesa rühmõpetajate esindaja
MARGUS JEHE
Märjamaa valla volikogu esindaja